Condicions de Venta

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.gumarcris.com, de la qual  GUMARCRIS, S.L. amb CIF: B59520775 i domicili en: SANT QUINTÍ, 20-22 Codi Postal: 08776 Localitat: SANT PERE DE RIUDEBITLLES Província: BARCELONA és titular.

A través del seu LLOC WEB, GUMARCRIS, S.L. proporciona informació sobre els seus productes i gestions online i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus productes han de comptar amb la condició de "Client", la qual s’adquireix a l’apartat Crear un Compte i completant el formulari de Registre.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris. 


1. INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al LLOC WEB es realitzen en base a la elaboració dels mateixos. S’expressa explícitament la quantitat mínima per comanda segons les dimensions del producte escollit.

2. PREUS

Els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'I.V.A., tanmateix, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament i les taxes del transport, es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

3. DISPONIBILITAT

GUMARCRIS, S.L. farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus clients a la major brevetat possible en la demanda de les consultes.

No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per GUMARCRIS, S.L. com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als clients difereixi de la comanda inicialment realitzada per GUMARCRIS, S.L. per satisfer les comandes dels clients.

Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar l’ordre de rebre la gestió, haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.

4. PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda del producte. Al preu inicial que figuri en el LLOC WEB per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament de comanda pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra del producte.

El comprovant de compra de serveis i/o gestions  que correspon a la comanda o demanda feta, estarà disponible i es podrà visualitzar en el LLOC WEB a la secció "El meu compte" o "Serveis i/o Comandes".

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través del sistema Paypal o de transferència bancària.

El Client haurà de notificar a GUMARCRIS, S.L. qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè GUMARCRIS, S.L. pugui realitzar les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

GUMARCRIS, S.L. té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador del Client i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de GUMARCRIS, S.L. i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre el Client i el centre servidor de GUMARCRIS, S.L. les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

6. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra, GUMARCRIS, S.L. enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls dels productes comprats.

7. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PERDUES

GUMARCRIS, S.L. es compromet a lliurar el producte en perfectes condicions i en un període no superior a 72 hores a través d’agència de transports, a la direcció que el Client detalla al formulari de comanda. GUMARCRIS, S.L. no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan la direcció d'entrega introduïda pel Client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, GUMARCRIS, S.L. informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’agència de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client.

Quan la comanda surti dels nostres magatzems, GUMARCRIS, S.L. té l’opció voluntària d’enviar un correu electrònic notificant que la seva comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. GUMARCRIS, S.L. contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, el Client haurà de posar en contacte amb GUMARCRIS, S.L.

En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de la comanda, el transport iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta oscil·la entre una i tres setmanes.

Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el transport que, per compte de GUMARCRIS, S.L., realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en la comanda.

Si, posteriorment, un cop revisat els documents, el Client detecta qualsevol incidència com indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a GUMARCRIS, S.L. via email en el menor termini de temps possible, preferentment en les següents 24 hores i com a màxim de 14 naturals des del lliurament.

8. DEVOLUCIÓ

Procediment de devolució

Tots els productes comprats a GUMARCRIS, S.L. es podran tornar i reemborsar, sempre que el Client comuniqui a GUMARCRIS, S.L. la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s dins d'un termini màxim de 7 dies naturals comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

GUMARCRIS, S.L. només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa capsa o envoltori en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb l’envoltori amb el qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una capsa o envoltori protector per tal que el producte arribi al magatzem de GUMARCRIS, S.L. amb les màximes garanties possibles.

3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l’envoltori, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment d'aquest, GUMARCRIS, S.L. estableix com a únic procediment de devolució l’establer per GUMARCRIS, S.L. Si el motiu de la devolució és imputable a GUMARCRIS, S.L. (el producte és defectuós, incorrecte o incomplert, no és el que s’havia demanat, etc.), L'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els prductes demanats, no són del seu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

1. Informar abans de 7 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via correu a gumarcris@gumarcris.com i/o mitjançant el formulari d'atenció al client a www.gumarcris.com/contacte

2. GUMARCRIS, S.L. informarà al client de la direcció a la que ha d'enviar el producte.

3. El client ha de retornar el/s producte/s mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució l’ha de pagar el client.

4. Informar a GUMARCRIS, S.L. de la missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.
 
Reemborsaments al client

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament, sigui defectuós o incorrecte, GUMARCRIS, S.L. reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents.

GUMARCRIS, S.L. gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada a les oficines de la comanda retornada. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

9. GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

GUMARCRIS, S.L. actua en qualitat de fabricant-distribuïdor de les gestions que garanteixen que els serveis que es presenten a l’atenció dels clients al LLOC WEB funcionen correctament i no presenten defectes, que puguin fer-los inadequats per a la finalitat que es persegueix.

La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant (2 anys). Una vegada que el client hagi rebut el servei tindrà els assessoraments facilitats pel fabricant-distribuïdor, suficients per al correcte ús i tota la informació sobre la garantia. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la que aquí s'indica.

GUMARCRIS, S.L. realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Client que així ho sol·licitin les dades de contacte d'aquest servei i facilitarà a aquests informació suficient per a la presentació de les reclamacions pertinents.

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes de forma o deterioraments en els enviaments físics de les gestions sol·licitades, causats per factors externs i/o accidents.

Queden exclosos de la garantia dels serveis modificats  per el Client o qualsevol altra persona no autoritzada per GUMARCRIS, S.L. La garantia no és aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del servei, per als que qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel Client en qüestió en els 14 dies següents al lliurament dels documents sol·licitats. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GUMARCRIS, S.L. té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen en la web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de GUMARCRIS, S.L.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de GUMARCRIS, S.L.

GUMARCRIS, S.L. informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

11.  ACCÉS I ESTADA A LA WEB.

ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant GUMARCRIS, S.L. i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per GUMARCRIS, S.L., publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

GUMARCRIS, S.L. es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

GUMARCRIS, S.L. informa que no garanteix:

1. Que l'accés a la web i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

GUMARCRIS, S.L. no garanteix l'exactitud de la informació de la pàgina web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

GUMARCRIS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.

2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'Usuari.

3. Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els Clients o Usuaris puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a GUMARCRIS, S.L. mitjançant via contractual.

5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

GUMARCRIS, S.L. no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1. Errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de GUMARCRIS, S.L.

2. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. 

3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

4. De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada pel client per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis. En tot cas, GUMARCRIS, S.L. es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. Així mateix, GUMARCRIS, S.L. té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. GUMARCRIS, S.L. es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants i/o clients de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació de els mateixos.

12. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent al LLOC WEB  o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a GUMARCRIS, S.L. perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de GUMARCRIS, S.L., inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi GUMARCRIS, S.L. i per al lliurament de les compres.

Per la mera visita a la web, els usuaris no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

GUMARCRIS, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar únicament per als fins indicats.

GUMARCRIS, S.L. presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir al LLOC WEB, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el seu compte escriurà un correu des del correu electrònic del seu compte a: gumarcris@gumarcris.com amb l'assumpte "Cancel·la compte".

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i GUMARCRIS, S.L. no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels clients.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, GUMARCRIS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal.lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

13. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús

GUMARCRIS, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GUMARCRIS, S.L. o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

14. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

GUMARCRIS, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, GUMARCRIS, S.L. recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions d'Ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol gestió i comanda disponible a través del Lloc Web.

15. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d'ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de la empresa propietària de la web llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

Condicions de Venta
pages